158,488 egyedi látogató
A tarawih-ima rakáinak száma
Sok bizonytalanság van arról, hogy hány rakából áll a Salah Tarawih. A muszlimoknak tisztában kell lenni azzal, hogy az első 12 században a Muszlim Ummah 20 rakát imádkozott tarawih imára (beleértve a Haramayn Shareefayn területét is, ahol a muszlimok a mai napig folytatják ezt). Ez volt a muszlimok gyakorlata a Próféta (Sallallahu aleyhi wassalam) ideje óta, a Szahaba, a Tabi’in és az Ulama gyakorlata, amíg egy új szekta a Nedzsdben létre nem jött és meg nem rendítette a muszlimok egységét ebben a kérdésben. Mindössze amijük van az egy hadisz a TAHAJJUD-ról amit helytelenül alkalmaznak és ezáltal félrevezetik ártatlan muszlimokat.Tehát nézzük meg ezt bőséges bizonyitékokkal hogy a Tarawih 20 rákából áll.

Az elsöprő mennyiségű bizonyitékok előtt a Tarawih rakáiról, meg szeretnénk mutatni ezt a hiteles hadiszt ami gondosan megmutatja a jelentését a SZUNNÁNAK a Shariah-ban. Néhány ember a fiatalabb generációból miután megcáfolták őket a tarawih rakáinak számáról, más lehetőség nem lévén emlitik, hogy Umar (raa) és más Szahabi (raa) gyakorlata egy dolog mig a Prófétáé (salla Allahu aleyhi wassalam) egy másik dolog, egyszerűen mondva ők azzal vádolják a Szahabát, hogy a Próféta (salla Allahualeyhi wassalam) cselekedeteivel ellentétes dolgot tettek.

De az ő meglepetésükre, a Próféta (Sallallahu aleyhiwassalam) mondta, Ragaszkodjatok szilárdan az én Szunnámhoz és a Khulafa ar-Rashidun szunnájához. (lejegyezve Sunan Abu Dawud 2.kötet, 635.számú, Sunan Tirmidhi 2.kötet 108.o, Sunan Darimi 1.kötet 43.o, Ibn Majah és mások)

Első bizonyiték

Saeebibn Yazid mondta: ’Umar ibn Al-Khattab(raa) idejében az emberek húsz rakát tartottak meg és witrt.’(Marifat-us-Sunanwa'l athar - Imam Bayhaqi, Volume 004, Page No. 42, Hadith No.5409)

Imamal-Bayhaqi is jelentette ezt az elbeszélést egy másik láncolattal.

Saeebibn Yazid,aki mondta,’Umar ibn Al-Khattab(raa) idejében ők 20 rakát(Tarawiht)imádkoztak Ramadán hónapjában.Azt is mondta:És ők recitálták a Mi’in-t és a botjaikra támaszkodtak az állás kényelmetlenségében Uthman(raa)idejében.([BayhaqiSunan al-Kubra 2.kötet 698-9.o Hadith 4617)

Imaman-Nawawi mondta:’A láncolata szahih’ (Al-Khulasa al-Ahkam,Hadith 1961)

ImamBadr ud din Ayni (ra) kijelenti:

Forditás:Imamal-Bayhaqi lejegyezte egy SZAHIH LÁNCOLATTAL a szahaba Saeeb ibnYazid aki mondta:Umar(raa)az emberek 20 rakában álltak(Tarawihnál)és ugyanezt tették Uthman(raa) és Ali(raa) idejében is.(Umdatul Qari, Sharh Sahih ul Bukhari, 5.kötet 264.o Kiadta Dar ul Fikr,Beirut, Lebanon)

Al-Mubarakfuria hires Szalafi vallástudós is Szahih-nak nyilvánitotta és idézte Imam al-Nawawi(ra) hitelesitését. [Tuhfa Tul Ahwadhi,3.kötet 453.o Kiadta Dar ul Fikr, Beirut, Lebanon]

ImamNimawi al-Hanafi mondta:

Forditás:A láncolatban minden személy thiqa.[Athaar al-Sunnan (2/54)]

Másodikbizonyiték

Yahyamondta Malik-tól, hogy Yazid ibn Ruman mondta,Az emberek imában nézték(töltötték) az éjszakát Ramadán idején 23 rakában Umar ibn al-Khattab(raa)idejében.[MuwattaImam Malik,Könyv: As Salah Fejezet : Ma Ja-a Fi Qayam e Ramzan1.kötet 159.o Hadith: 380]

Jegyzet:3raka witr

ImamTirmidhi véleménye:

A Tudás Embereinek(Vallástudódok)többsége megegyezik a 20 rakásTarawih imádkozásában amint azt elmondták Umar(raa),Ali(raa) és a Próféta más Társaitól(raa).SufyanThawri (ra), Abdullah Ibn Mubarak (ra) és mam Shafi’i(ra) ugyanazt mondta.Imam Shafi’i(ra) látta a Mekkai embereket 20 rakát imádkozni Tarawihra. [SunnanJami’i al Tirimdhi,Böjtölés könyve,Fejezet Qiyaam Ramadan-ban3.kötet 169.o. Hadith 806]

Harmadik bizonyiték

AbdulAziz ibn-Rafi-tól,aki mondta:Ubay ibn Kab(raa)vezette az embereket Ramadanban Madina Munawara-ban 20 rakát Tarawih ima és 3 raka witr. [MusannafIbn Abi Shaybah 5.kötet 224.o Hadith 7766]

Negyedik bizonyiték

AbdurRahman Sulami elmondta,hogy Ali(raa)hivta a Korán recitálókat és utasitotta az egyiküket hogy végezzen “húsz rakát”(Tarawih)mig Ali(raa)maga vezette a Witr imát.[BayhaqiSunan al-Kubra 2.kötet 699.o Hadith 4620]

Ötödik bizonyiték

ImamHasan al-Basri(ra) mondta:Umar ibn al-Khattab(raa)összegyüjtötte az embereket Ubayy Ibn Kab(raa) mögött Qiyam Ramadan-ban és ő vezette őket 20 rakában.[Siyaral A'lam wa al Nubalah 1.kötet 400-1.o Önéletrajz 'Ubayy Ibn Kab']

Imaman-Nawawi mondta:’A láncolata Szahih’ [Al-Khulasa al-Ahkam,Hadith 1961]

Hatodik bizonyiték

Abual Hasna mondja,hogy Ali(raa) utasitott egy személyt hogy vezessen 20 rakát(Tarawih) Ramadan idején. [MusannafIbn Abi Shaybah Volume 5.kötet 223.o Hadith 7763]

Hetedik bizonyiték

Wakielbeszélése alapján,Nafe bin Umar-tól,aki mondta,Ibn AbiMulaika(raa) vezetett bennünket Ramadankor 20 raká-ban.[Musannaf Ibn Abi Shaybah 5.kötet 223.o Hadith 7765]

Nyolcadik,Kilencedik és Tizedik bizonyiték+részletes magyarázat az ő helytelen hadisz használatukra

IbnAbbas(raa) mondta hogy a Próféta(salla Allahu aleyhi wassalam)Őmaga,Ramadan hónapjában(minden éjszaka)20 rakát imádkozott ésazután witr-t.[Sunan Al-Baihaqi, Hadith 12102]

Ibn Abbas(raa) mondta hogy a Próféta(salla Allahu aleyhi wassalam)Ramadan hónapjában 20 rakát imádkozott és azután witr-t.[Musannaf Ibn Abi Shaibah,2.kötet Hadith 7692]

Aisha(raa)elbeszélése alapján,a Próféta(sallaAllahu aleyhi wassalam) 20 rakát imádkozott két éjszaka az emberekkel de nem jött ki a harmadik éjszaka és mondta,félek hogy kötelezővé válhat tinektek(Szahaba) [IbnHajr, al-Talkhees al-Habeer, 2.kötet Hadith 540]

Jegyzet:Ezutána hadisz után Imam Ibn Hajr al Asqalani (ra)mondta:

Forditás:”Minden muhaddithin megegyezik az Aisha-tól(raa) való jelentés megbizhatóságában de a rakák száma nélkül.”

Az Ahlul Bidah örömtelien felkiált mondva:Nézzétek Imam Ibn Hajr al-Asqalani (ra) Szahihnak fogadta el a hadiszt de a rakák száma nélkül,ebből következően a Tarawih rakáinak a száma nem megállapitott.

Válasz:Előszöris Ibn Hajr mondása ellenük szól és nem ellenünk mert nekünk nagy mennyiségű más bizonyitékunk van ami megalapozza,hogy aTarawih ima 20 rakás,azonban nekik csak 2 bizonyitékuk van amiből ők képmutatóan állitják hogy a Tarawih 8 rakát tartalmaz.

A legfőbb bizonyitékuk a hadisz a Sahih Bukhari-ban ami azt mondja:

2.kötet,21.könyv,248.számú: (Sahih Bukhari –Tahajjud Könyve)

AbuSalma bin 'Abdur Rahman elbeszélte:Megkérdeztem Aisha-t(raa),”Hogy imádkozott Allah Küldötte(raa) Ramadan hónapjában.”Ő azt válaszolta:Allah Küldötte(saw) soha nem lépte túl a 11 rakát Ramadanban vagy más hónapban,négy rakát ajánlott fel-ne kérdezz a szépségéről vagy a hosszáról,aztán négy rakát-ne kérdezz a szépségéről vagy a hosszáról,és aztán három rakát.”Aisha(raa)tovább mondta:”Én mondtam,’Ó AllahKüldötte!Alszol mielőtt imádkozod a witr imát?’Ő(saw) aztválaszolta:’Ó Aisha!A szemeim alszanak de a szivem ébren marad.’!” Még egy laikus is láthatja,hogy Aisha(raa) a Tahajjud-ról beszél mert azt mondta:”VAGY MÁS HÓNAPOKBAN mig Salah Tarawih csak Ramadan hónap imája. Habár hosszabban taglalhatjuk ezt a kérdést és döntően bizonyitjuk, hogy a fenti hadisz specifikusan a Tahajjudra vonatkozik és nem a Tarawih-ra de mi egy másik pontra szeretnénk koncentrálni. Ez a hadisz továbbá ImamIbn Hajr al Asqalani (ra)döntése alá esik: :”Minden muhaddithin megegyezik az Aisha-tól(raa) való jelentés megbizhatóságában de a rakák száma nélkül.”

Nézzükmeg a bizonyitékokat a Szahih gyűjteményekből

2.kötet,21.könyv,261.számú:(Sahih Bukhari)

Aisha(raa)mondta:Allah Küldötte(salla Allahu aleyhi wassalam) 13 rakát szokott felajánlani az éjszakai imában és amikor hallotta reggeli imára hivó Adhan-t előtte 2 rövid rakát imádkozott.Ez ahadisz bizonyitja hogy a Tahajjud legalább 10-12 raka(witr nélkül)ellenben ezek az emberek a 8 rakát tekintik a Próféta(salla Allahualeyhi wassalam)szunnájának…Ez az amiért Imam Ibn Hajr a 20 rakás hadiszt Aisha-tól(raa) “SZAHIHNAK nyilvánitotta de a rakák száma nélkül.

2.kötet,21.könyv,240.számú:(Sahih Bukhari)

Masruqmondta:Megkérdeztem Aisha-t(raa) Allah Küldöttének(sallaAllahu aleyhi wassalam) éjszakai imájáról és ő azt mondta:”Hét,Kilenc vagy Tizenegy raka volt a Fajr ima két rakája mellett(szunna)

4.könyv,1611.számú:(Sahih Muslim)

Aisha(raa)elbeszélése alapján jelentették,hogy Allah Küldöttének(sallaAllahu aleyhi wassalam)imája az éjszakában 10 rakából állt.Ő megtartott egy witr-t és a hajnali ima 2 rakáját(szunna)és ezért a teljes 13 raka.

4.könyv,1686.számú:(Sahih Muslim)

AbuJamra mondta:Hallottam Ibn Abbas-t(raa) mondani,hogy Allah Küldötte(sallaAllahu aleyhi wassalam) megtartott 13 rakát éjszaka.

4.könyv,1687.számú:(Sahih Muslim)

Zaidbin Khalid al-Julani mondta:Én feltétlenül figyelem éjszaka az imát amit Allah Küldötte(sallaAllahu aleyhi wassalam)megtartott.Ő imádkozott 2 rövid rakát,majd 2 hosszú,hosszú,hosszú rakát,aztán ő imádkozott két rakátami rövidebb volt mint az előző, aztán ő imádkozott két rakát ami rövidebb volt mint az előző, aztán ő imádkozott két rakát ami rövidebb volt mint az előző,és imádkozott egyet(witr)amivel 13 raka lett teljesen.

Most elérkezünk a 8. És 9. bizonyitékhoz amit fentebb mutattunk-ahadisz Ibn Abbas-tól amely létrehozza a 20 rakát közvetlenül a Prófétától(salla Allahu aleyhi wassalam)azonban mindkét hadisznak van egy elbeszélője akit Abu Shaybah-nak hivnak(a nagy hadisztudós Ibn Abi Shaybah nagyapja)akinek vélemény különbségvan a megbizhatóságát illetően,a legtöbb hadisztudós gyengének tekinti….Most ezek az emberek újra örömmel ugrálnak mondva hogy Abu Shaybah gyenge,ezért a 20 raka nem let létrehozva a Prófétától(salla Allahu aleyhi wassalam),és válaszképp ezt a hadiszt mutatják.

Jabirbin Abdullah(raa) mondta,”Allah Küldötte(salla Allahu aleyhiwassalam)vezetett minket(egy éjszaka) Ramadan alatt imádkozni8rakát és witrt.A következő éjszaka,összegyúltünk a mecsetbenremélve hogy újra kijön(vezetni az imát).Ott maradtunk reggelig.Aztán beléptünk(a mecset közepébe)és mondta:’Ó Allah Küldötte Múlt éjszaka összegyúltünk a mecsetben remélve hogy vezetsz bennünket az imában.’amire Ő(salla Allahu aleyhiwassalam)azt válaszolta ’Bizon Én féltem hogy kötelezővé válna nektek.’” [IbnKhuzaimah (2/138 Hadith #1070), Tabarani Mu’ajam as-Sagheer(1/190) és mások]

Most ezek ugyanazok az emberek akik minden második hadiszt Daif-nak nyilvánitanak ami nem illeszkedik a terveikbe.Lássunk Jarh-ot a hamis hadiszok narrátorain Jabir Ibn Abdullah-tól.

Ahadisz “CSAK” Isa ibn Jariyah,itt van amit a hadisztudósok és az al-Jarh wa’t Tadil mesterei mondanak erről a narrátorról.

YahyaBin Ma'een mondta:Ő “SEMMI” és nem tudja vajon más mint Yaqub(Shia) narratált őtőle.[Tahdhibut-Tahdhib (4/518)]

Imamal-Mizzi Tahdhib ul Kamaal Imam Abu Dawud nyilatkozata is ott van akiMunkar ul-Hadith-nak hivta őt.

Forditás:AbuUbaid al-Ajri mondta Abu Dawud-tól,hogy Isa ibn Jariyah “MUNKARUL-HADITH” [Tahdhib ul Kamaal, 14.kötet,533.o]

ImamNasai’i mondta a “DU’AFA WAL MATRUKIN” cimű művébenForditás:Isa ibn Jariyah elmondta Yaqub al-Qummi-tól(Shia narrator)és ő(Isaibn Jariyah) “MUNKAR”[Nasai’i in Duafa wal Matrukin (2/215)]

Ennélfogva,A Hat hadiszgyűjtemény 2 nagy Imámja-Abu Dawud(ra) és ImamNasai’i(ra) nyilvánitotta őt "MUNKARUL HADITH"-nak

Itt van amit más,nagy vallástudósok mondtak róla:

Fordítás: Imamal Saaji (ra) és Imam al-Uqayli (ra)emlitette a könyvükben“DUAFA”(gyenge narrátorok)

ImamIbn Adi (ra)mondta:A hadiszai “NEM MAHFUZ” [Tahdhibut Tahdhib (4/518)]

Imam Ibn Hajr al-Asqalani (ra) maga mondta:ő hazudik(hajlamos a gyengeség felé)[Taqribut Tahdhib (1/768)]

Még a magasabb szalafi tekintélyek mint Albani és Hussain Salim Asad isdaif-nak nyilvánitotta magát a hadiszt.

HussainSalim Asad a Tahqiq Musnad Abu Ya’la-ban mondta:

Forditás:a láncolat “GYENGE” [Musnad Abu Ya’la, with Tahqeeq of HussainSaleem Asad (3/336), Published by Dar ul Ma’moon, Dimishq]

Továbbá azal-Jarh wa’t Tadil szaktekintélyei mint Yahya bin Ma’in(ra)plusz Imam Nasa’i(ra) és Abu Dawud(ra), Isa ibn Jariyah-t munkarul-hadith-nak(elutasitva a hadiszban) nyilvánitotta,daif-ként hagyva,ezért az elbeszélés amit a Szalafik mutatnak:”MAWDO”

hadisznak aki munkarul hadith az érdemes hogy el legyen utasitva.(Ibkarul Matn 191.o)

Ezért Ibn Abbas(raa) és Jabir(raa) hadiszai legalább gyengék(az utóbbi hamisitott)tehát az Usul al Hadith szerint amit Imam Abu Dawud tisztázott Ibn Abbas(raa) hadisza elfogadottá(muqbul)válik.

ImamAbu Dawud mondta miután narratált egy hadiszt:

Forditás:ha úgy látszik hogy “eltérés” van a Próféta(salla Allahualeyhi wassalam) két jelentése között,akkor mi azt a gyakorlatot tesszük ami “JÓVÁ LETT HAGYVA A SZAHABA ÁLTAL”[Sunnan Abu Dawud 1577.számú alatt]

EzértI bn Abbas(raa) hadisza jováhagyott amint az összhangban van a hadiszokkal Umartól(raa),Alitól(raa),Ubayy ibn Kabtól(raa) és másoktól.A wahabiknak van egy másik hadisza a Muwatta Imam Malik-ból amit az álláspontjuk védelmezésére használnak.ez a hadisz szembehelyezkedik a nyomasztó többségű hadiszokkal Ubayyibn Kab(raa) gyakorlatára vonatkozólag miszerint ő 20 rakát imádkozott.

AMuwattá-ban van irva:

6.Könyv,Szám 6.2.4: (MuwattaImam Malik)

Yahya mondta nekem,Malik-tól,Muhammad ibn Yusuf-tól,hogy as-Sa’ib ibnYazid mondta,”Umar ibn al-Khattab utasitotta Ubayy ibn Kab-ot ésTamim ad-Dari-t,hogy figyelje az éjszakai imát az emberekkel tizenegy rakában.A Korán recitálása pedig recitálni a Mi’in-t(a közepes hosszúságú szúrák egy csoportja)amig mi rátámaszkodunk a botjainkra az imában való hosszú állástól.”És mi nem megyünk el a hajnal közeledtéig.”

Ez a második legnagyobb bizonyiték amit a Szalafik használnak.Sajnálatos módon a Szalafik csak becsapják az ártatlan közösséget akik nincsenek tisztában az al-Jarhwa't Ta'deel és Asma ur Rijaal stb.Tudományaival,de az Ahl us-Sunnah tanit néhány leckét a Szalafiknak ezekről a tudományágakról.

A Muwattában ez az Isnad:

Jegyzet:"Muhammad bin Yusuf An Saib Ibn Yazid"-nál

A Musannaf Abdur Razzaq-ban ugyanez a hadisz van jelen ugyanazzal a láncolattal de kijelenti:

Forditás:Muhammadbin Yusuf által elmondva,Saib bin Yazid-tól,hogy Umar Ibnal-Khattab(raa) összegyüjtöte az embereket Ramadanban Ubayy ibnKab(raa) és Tamim Dari(raa) mögött és megtette őket hogy vezessék az embereket “HUSZONEGY” rakában. [Musannaf AbdurRazzaq,4.kötet 260.o Hadith 7730]

Ezért a Hadith a Muwattában nem bizonyitja a 8 rakát hanem döntően bizonyitja a 20 rakát amint az bizonyitott a fenti hadiszban,igy a Szalafiknak nincsen hadiszuk a Khulafa ar Rashidun-tól a 8 rakaTarawaih vonatkozásában,ezért a hadisz a Muwattában bitonyitottan“MUDHTARIB” és nem használható mint bizonyiték.Kérlek lásd a nagymennyiségű bizonyitékot fentebb,sok hadiszt fog találni ami bizonyitja hogy Ubayy 20 rakát imádkozott még Ibn Taymiyyah a Szalafik sheikh-je mondta:

Forditás:”Bizonyitott hogy Ubayy ibn Kab(raa) vezette a Társakat(raa) Ramadan alatt,20 rakában és 3 raka witr imában.Ezért ez az alapelve az Ummah többségének,hogy ez a Szunna,mert Ubayy ibn Kab(raa)vezetett 20 raka imát a Muhajirin és az Ansar jelenlétében és egyetlen Társ(raa) sem utasitottal el.” [IbnTaymiyyah: Majmua al Fatawa (1/191)]

Tizenegyedik bizonyiték

Al-Harithmondta,hogy 20 rakát(tarawih)ajánlott fel Ramadanban és 3 witrt isvezetett és felajánlotta a Qunut-ot Ruku előtt.[MusannafIbn Abi Shaybah 5.kötet 224.o Hadith 7767]

Tizenkettedikbizonyiték továbbá a Tarawih definiciója

Elmondták Hadrat Abi al-Bakhtari (ra)-tól,hogy ő vezette az embereket“5Tarwihaat-ban” (20 raka Tarawih) Ramadanban és 3 raka witr-ben [MusannafIbn Abi Shaybah 5.kötet 224.o Hadith 7768]

Megjegyzés: A Tarawih ima 4 Tarwih-ból (pihenés minden 4 raka után) és 5Tarwihat-ból áll ami 5x4=20rakává teszi.

Tizenharmadik bizonyiték

Ataibn Abi Rubah(raa)mondta:Mindig láttam az embereket “Huszonhárom Rakát” végezni,beleértve witrt is.[MusannafIbn Abi Shaybah 5.kötet 224.o Hadith 7770]

Tizennegyedik bizonyiték

BizonyitottShaytar Ibn Shakl-tól hogy ő vezetett “20 raka” Tarawih-t Ramadan-ban és witrt is. [MusannafIbn Abi Shaybah 5.kötet 222.o Hadith 7762]

Tizenötödik bizonyiték

Sa’idbin Ubaid mondta,hogy Ali bin Rabiyah(raa) vezette őket 5 Tarwihat-ban(20 raka tarawih)és 3 witr-ben.[MusannafIbn Abi Shaybah 5.kötet,224.o Hadith 7772]

Tizenhatodik bizonyiték

Ibn Qudamah(ra) mialatt bizonyitja az Ijma-t a 20 raka tarawih-n.irja:

Forditás:

A megállapitott bizonyiték Abi Abdullah-ot(Imam Ahmad)látva a “20raka” és ugyanez a mondása “Thawri-nak,Abu Hanifa-nak,ésShafi’i-nak”.Imam Malik nézőpontja hogy 36 rakából áll,Medina lakosait követte mert Salah mondta,hogy látta az embereket 41 rakát csinálni amiből 5 witr volt.”A MI BIZONYITÉKUNK HOGY UMAR(RAA)ÖSSZEGYÜJTÖTTE AZ EMBEREKET UBAYY IBN KAB MÖGÖTT ÉS 20 RAKA TARAWIH VEZETÉSÉRE TETTE”.Azt is elbeszélték Hasan útján hogyUmar(raa) összegyüjtötte az embereket Ubayy ibn Kab mögött 20 éjszakára.és felajánlották a qunut-ot nisf Ramadankor és felajánlották tarawih-t otthon az utolsó 10 éjszakában,ezt narratálta Abu Dawud és Saib ibn Yazid.Imam Malik is narratálta Yazid bin Rumaan-tól hogy Umar(raa) uralkodása alatt az emberek 23 rakát imádkoztak beleértve witrt is.(Ibn Qudamahfolytatja):Elmondták Ali-tól(raa)hogy ő utasitott “EGY SZEMÉLYT HOGY VEZESSE A TÖBBIEKET 20 RAKÁBAN””EZÉRT IJMA VAN A 20 RAKÁN”.Hogy melyik Salah mondta a 41 rakát a válasz erre hogy”SALAH GYENGE ÉS NEM TUDJUK KI ADTA EZT A RIPORTOT A 41 RAKÁRÓL”.Lehetséges hogy Salah látott néhány embert 41 rakát imádkozni “DE EZ NEM HUJJAT” még ha el is fogadjuk hogy a Medinai emberek 41 rakát imádkoztak,még mindig Umar(raa) utasitása amit a Szahaba(raa) követett az idejében,”ÉRDEMESEBB KÖVETNI”.Néhány vallástudós azt mondta,hogy a Medinai lakosok 36 rakát imádkoztak, igy összhangban tudnak lenni a Mekkaiakkal,mert a Mekkai lakosok 7 tawaaf-ot csináltak minden 4 raka után,ezért a Medinai lakosok ebben az időben kezdtek 4 rakát imádkozni.Most amikor tudjuk,hogy a Próféta Társai(raa) 20 rakát imádkoztak “AZT KELLENE KÖVETNÜNK” [IbnQudamah al-Mughni 2.kötet 604.o]

Tizenhetedik bizonyiték

Al-Ghuniyatut Talibeen mondja:Tarawih 20 rakából áll,és minden 2 rakában le kell ülni Salam-ot mondani,ezért ők 5 Tarwihat-tá válnak amiből minden 4 Tarwih. [AlGhuniya Tut Talibeen 2.kötet, 25.o]

Tizennyolcadik bizonyiték

ImamBukhari jelenti az ő könyvében az al-Kuná-ban:

Abual-Khusaib (ra) mondta hogy Suwaid bin Ghafalah (ra) mindig vezetett bennünket “20 raka”imában(al-Tarawih)Ramadan hónapjában.[al-Kuna2.kötet Hadith 234]

A 4 Vallásjogi iskola összegzése

1.Hanafi Madhab

Imam Badr ud din Ayni (ra)mondta:

Forditás:Imam Baihaqi narratálta “SZAHIH”láncolattal Saib ibn Yazid-tól aki mondta:Láttam(embereket) 20 rakában állni Umar(raa) korában ésUthman(raa) és Ali(raa) korában is.Az Al-Mughni-ban(vezető Hanbalifiqh útmutató)Elmondták Ali-tól(raa) hogy utasitott egy embert hogy vezesee az embereket 20 rakában Ramadankor.”TELJES MEGEGYEZÉSVAN EZEN” [Umdat ul Qari 7.kötet 177.o]

ImamIbn Hammam (ra)mondta:Megalapozott tiszta bizonyitékkal hogy a Szahaba és a Tabi’in 20 raka Tarawih-t imádkozott Umar(raa)korában,ez hiteles jelentés Yazid ibn Ruman-tól,hogy ők 20 rakát imádkoztak,Imam Nawawi is “HITELESITETTE”ezt a jelentést.[Al-Fathal Qadeer,1,kötet 470.o]

AllamaMullah Ali Qari (ra) mondta:

Forditás:A Szahaba megegyezése van arról hogy a tarawih 20 raka[MirqaatSharah al Mishqaat,2.kötet,202.o Kiadta Maktaba al Mishkaat]

2.HanbaliMadhab

Imamibn Qudamah irja:

Forditás:Az emberek 23 rakához álltak fel Ramadankor Umar(raa) idejében és elmondták Ali-tól(raa) hogy és utasitott egy embert hogy vezessen 20 rakát és “EZEN MEGEGYEZÉS VAN”[IbnQuduma al Hanbli in Al-Mughni,1.kötet,802.o Rakaat Tarawih-banfejezet alatt]

Sheikh Abdul Qadir al-Jilani al-Hanbali(ra)irja:Tarawih 20 rakából áll és minden 2 rakában le kell ülni salam-ot mondani,ezért azok 5 Tarwihat-tá válnak,amiből minden 4 Tarwih(5 sorozva 4=20)[AlGhuniya Tut Talibeen 2.kötet,25.o]

3.Shafi’iMadhab

ImamTirimdhi (ra)mondta:

Forditás:Imamash-Sahfi’i(ra)mondta:Én találtam Mekka lakosait 20 rakát imádkozni(Sunan Tirmidhi)

ImamGhazali(ra) mondta:

Forditás:Tarawih 20 rakából áll.A módszere jól ismert és Sunnah Muakkadah.(Al-Ghazzaliin Ihya Uloom ud din,1.kötet,139.o)

4.MalikiMadhab

ImamIbn Rushd al Qurtubi (ra)mondta:Imam Malik egy qawl-ja,plusz AbuHanifa, Imam Shafi, Imam Ahmed és Dawud al Dhahiri mondása bizonyitja a Tarawih 20 raka,Imam Malik(ra) is narratálta Yazid ibnRuman-tól(raa) hogy Umar(raa) idejében hogy az emberek 20 RakaQiyamot(Tarawih) csináltak.[IbnRushd Al-Bidayatul Mujtahid,1.kötet,152.o]

A 36 Raka Qawl amit néhány ember tévesen használ,is bizonyitja a 20 rakás Tarawih-t mert Imam Malik előirta az embereknek hogy imádkozzanak “4 EXTRA RAKÁT”minden Tarwih között,tehát ez nem része a Tarawihnak,ezért teljes megegyezés van róla hogy a Tarawih 20 raka,másodszor a 36 raka nem bizonyitott a Kalifáktól és mind a két fenti hadisz a Muwatta Imam Malik-ból a 20 rakát bizonyitja.
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése