158,509 egyedi látogató
Allah (elhelyezkedése) a Trón felett (istiwa' Allah `ala al-`arsh)
Kifejtjük az Ahl-us Szunna vallástudósai általi véleményeket, a helyes megértés érdekében és a félreértések elosztására a Koránban és a Szunnában említett tulajdonságokat illetően.
- Umm Salama (ra) a Próféta (saws) felesége a következőt mondta az istiwa-ról ahogy azt Ibn Hajar idézi a Fath al-bari-ban: "A létrehozás nem ismeretes (ghayr majhul) és annak módja elképzelhetetlen az elmében (ghayr ma`qul); az egyén nem kérdezi "Hogyan" (vagy „milyen” -'keyf') Őróla; a "Hogyan" nem használható Őrá. "
- Sufyan al-Thawri (meghalt 161) előirányozott egy értelmezést az istiwa-ról („A Kegyelmes a Trónra emelkedett.” 20:5), mint 'egy parancsolat a Trónt illetően' (amrun fi al-`arsh), Imam al-Haramayn al-Juwayni szerint (mh. 478) az általa írt 'Al-Irshad ila qawati` al-adilla fi usul al-i`tiqad' c. könyvben (Az útmutató a döntő bizonyítékokhoz a hit megalapozásában), amint azt idézte al-Yafi`i a könyvében (Kitab marham al-`ilal al-mu`dila fi daf` al-shubah wa al-radd `ala al-mu`tazila - Könyv a nehéz problémák megoldására, a kétségek eloszlatására és a Mutazila elutasítására):
Az istiwa' értelmezése minthogy Allah egy bizonyos parancsolathoz fordul a Trónt illetően nem túlzó hasonlat, ez az Imam Sufyan al-Thawri általi tawil, aki megerősítő bizonyítékként vette ezt a következő vershez: „Aztán az ég felé fordult, amikor az még füst volt, és azt mondta annak és a földnek: „Jöjjetek készségesen, vagy akaratotok ellenére!” Mindketten azt mondták: „Készségesen jövünk!””(41:11).
- Imam Abu Hanifa (meghalt 150) mondja a Wasiyya-ban: "Vajon Ő egy helyen volt és szüksége volt pihenésre és ülni a Trón létrehozása előtt, akkor a kérdés 'Hol volt Allah?' vonatkozna Őrá, ami elképzelhetetlen… Kijelentjük, hogy Allah a trónon 'ül' az Ő szüksége (haja) és rátelepedés (istiqrar) nélkül, mert Ő az aki megtartja a Trónt és mást anélkül, hogy bármelyikre szüksége lenne."
Azt mondta az al-Fiqh al-akbar-ban: "Allah-nak nincsenek korlátai sem bármilyen riválisa… Az aki azt mondja: 'Nem tudom, hogy az én Uram a mennyekben vagy a földön van' - egy hitetlen és az aki azt mondja: 'Ő a Trónján van, és nem tudom, hogy a Trón a mennyekben vagy a földön van' az is egy hitetlen. Imam Abu Mansur al-Maturidi elmagyarázta ennek a jelentését: "Az ok az, hogy az ilyen szavak egy helyet sugallanak Allahnak és ez bálványimádás."
- Egy férfi megkérdezte Imam Malik-ot (meghalt 179): "Hogyan csinált Allah istiwa-t a Trónon?" Imam Malik lehajtotta a fejét és csendben maradt, addig amíg az izzadtság be nem fedte a szemöldökét azután felnézett és mondta: "Istiwa' nem ismeretlen (ghayru majhul), a módja megkérdőjelezetlen az elmében (al-kayfu minhu ghayru ma`qul); de a hit benne kötelező, és kérdezni arról eretnek újítás. Te egy újító vagy." És utasítást adott, hogy vigyék el őt.
- Imam Shafi`i (d. 204) az 'al-Fiqh al-akbar'-ról szóló értekezésében írta: "Ha valaki azt mondja: al-Rahmanu `ala al-`arsh istawa, azt mondom neki: Ez a vers a mutashabih (kétértelmű kérdések) egyike, furcsa lenne rá választ adni, és ugyanaz vonatkozik a hasonló versekre."
- A többiek, akik az istiwa versét a mutashabihat között listázzák, Imam Malik ibn Anas, Medina vallástudósai, és al-Asma`i Abu Mansur `Abd al-Qahir al-Baghdadi szerint az Usul al-Din.
- Az Ahl al-Szunna Imámja, Abu al-Hasan al-Ash`ari (meghalt 324), mondja az általa írott 'Al-ibana fi usul al-diyana-ban': "Allah a mennyek fölött van, a Trón felett, minden felett, emelkedettséggel (fawqiyya), amely nem viszi Őt közelebb a Trónhoz vagy a mennyekhez, csakúgy amint nem viszi Őt távolabb a Földtől. Ő közel van minden létezőhöz, Ő közelebb van a szolgájához (teremtményéhez) mint annak nyaki ütőere, és Ő tanúja minden dolognak (ami történik)."
Azt is mondta, amint azt leírta Abu Mansur al-Baghdadi az 'Usul al-Din'-ben: "Allah létesülése (elhelyezkedése) a Trónon egy cselekedet, amit Ő hozott létre és a neve istiwa' és a Trónhoz kapcsolódik, csakúgy mint ahogy Ő megalkotta az 'ityan' (jönni) cselekedetét amely bizonyos emberekhez kapcsolódik; de ez nem vonatkozik sem leereszkedésre sem mozgásra."
- Al-hafiz Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti (meghalt 354) határozottan elutasította, hogy Allah-nak korlátai vannak és ezért száműzve lett Sijistan-ból a testesítők által.
- Ibn Jarir al-Tabari (meghalt 310) mondta a Tafsir-jában: "Allah felemelte Önmagát a mennyek fölé, a hatalom és szuverenitás felemelésével és nem pedig áthelyezéssel vagy mozgással."
- Imam Abu Mansur `Abd al-Qahir al-Baghdadi (meghalt 429) az Usul al-Din-ben írja: "A helyes vélemény szerintünk, a Trón értelmezésére ebben a versben mint a korlátlan hatalom (al-mulk) jelentése, amint azt Ő értette, hogy a korlátlan hatalom, nem lett létrehozva senkinek csak Neki. Ez az értelmezés az arab mondásból lett véve: "XY Trónját letaszították" ha ő elvesztette a hatalmát." Ezután három példát idéz a költeményből ami ezt illusztrálja. Ő azt mondja az Ahl al-Sunna wa al-Jama`a jellemzőiről írt, az 'Al-Farq bayn al-firaq' (A Különbségek a szekták között) c. művében: "Az Ahl al-Sunna egyetértésben van (ajma`u), hogy Allah a Hibátlan, az Emelkedett, nem kötött helyekhez." Azután idézte Sayidina `Ali (ra) mondását: "Allah megalkotta a Trónt mint az Ő hatalmának egy jelét, és nem azért, hogy egy helyet készítsen Magának."
- Imam al-Haramayn al-Juwayni (meghalt 478) mondta az al-Irshad-ban amint azt al-Yafi`i idézte az előbbi könyvében Kitab marham al-`ilal al-mu`dila:
Ügyelni kell arra, hogy bemutassák a verseket a vulgáris antropomorfistáknak (hashwiyya) amelyek alapján ők ta'wil-t végeznek, hogy amikor bizonyítékul hivatkoznak ezekre az ő hitüket illetően az istiqrar-ban a (20:4) versben, kérdezd meg őket a (57:4) vers jelentéséről. Ha az utóbbit fogadják el annak külső jelentése szerint, akkor ők érvénytelenítik a külső értelmezésében, hogy Ő a Trónján helyezkedik el, amit ők állítanak, és továbbá ők kihirdetik a hittételeik megalázását, amit minden logikusan gondolkodó ember láthat, azonban ha ők úgy értelmezik minthogy arra utal hogy Ő körülfog bennünket az Ő tudásával, akkor ők wawil-t alkalmaztak és nem tilos a számunkra sem ugyanez, hogy az elhelyezkedését qahara-ként és ghalaba-ként értelmezzük ahogy az megengedett az arab nyelvben. Továbbá, istiwa' istiqrar, vagy letelepedés értelmében feltételezi egy előző zavar állapotát és ez a hitetlenséget (kufr) foglal magában...
Ha azt mondják: Miért nem hagyjátok, hogy a vers a külső jelentése szerint legyen, értelmezés nélkül, és csak azt mondják, hogy ez az egyik mutashabihatok közül, aminek a jelentését csak Allah tudja? Mi azt mondjuk: Ha a kérdező azt akarja, hogy az istiwa a külső jelentésének értelmében legyen véve akkor az általában arra utal, ami a fizikai elhelyezkedés, és ez az értelmezés testesítéshez vezet minket; de ha ez határozottan kimutatható, hogy lehetetlen akkor a külső értelmezés megszűnik… amikor nem túlzó a verset helyesen és okozatosan megérteni az Isteni törvény követelményei és a tawil elkerülésére törekvés szerint, és ez kevesebb hibás hittételt eredményez.
- Imam Abu Hamid Ghazali (meghalt 505) majdnem ugyanezt mondja mint Abu Mansur al-Baghdadi Ihya-ban', a qawa`id wa `aqa'id (alapelvek és doktrinák) részben, és valami hozzákapcsolódót az Iljam-ban, mint amit már említettünk.
- A nyelvész al-Raghib (meghalt 507?) mondja: "Az istawa `ala kifejezésnek megvan az istila jelentése vagy hatalmat tartani valami fölött, mint a Korán versében: al-rahmanu `ala al-`arsh istawa... Ennek jelentése hogy minden egyforma Ővele kapcsolatban olyan módon, hogy egyetlen dolog sincs közelebb hozzá mint a másik, merthogy Ő nem olyan mint a testek amelyek kizárólag egy adott helyen tartózkodnak."
- Imam Abu Mansur Ibn `Asakir (meghalt 620) mondja az `Aqidajában: "Tilos ezt mondani: Mikor volt Ő? vagy Hol volt Ő? vagy Hogyan volt Ő? Ő hely nélkül létezik."
- Ibn al-Jawzi mondta: "Aki azt mondja: Ő elhelyezkedik a Trónon 'személyesen' (bi dhatihi), elterelte a vers jelentését az érzéki észlelés irányában. Az ilyen embernek nem lenne szabad elfelejtenie, hogy az alapelv az elme által lett megalapozva, ami által mi megismertük Allah-ot, és döntően Neki tulajdonítjuk a teremtés-előttiséget. Ha azt mondtad: Mi olvassuk a hadíszokat, és csendben maradunk, senki sem kritizál téged, csak ti a külső jelentésében értelmezitek ami rettenetes. Ezért ne hozzátok be Imam Ahmad vallásjogi iskolájába, azt ami nem tartozik bele. Felöltöztettétek ezt a madhab-ot egy csúnya tettel, így az már nem nevezhető többé "Hanbali”-nak, kivéve "anthropomorfista" értelemben.
Aztán ők mondják: Mi a külső jelentésük szerint értelmezzük. Mi a 'külső értelmezése' annak amiről csak egyedül Allah-nak van tudomása? Az istiwa 'külső értelmezése' más mint leülni? És a nuzul 'külső értelmezése' más mint áthelyezés?...
Ők azt mondták: Ő elhelyezkedik a Trónon 'a személyében'. De ez a hozzáadás nem kapcsolható senkihez (személyhez) sem! Ez csak az amit ők megértettek önmaguk, névszerint hogy valaki csak személyében helyezkedhet el (valahol)...
- Imam al-`Izz ibn `Abd al-Salam (meghalt 660) meg lett kérdezve a Fatawa-ban: "Mit mondasz Abu Zayd al-Qayrawani al-Maliki (meghalt 386) kijelentéséről: "Allah az Ő Trónja felett van személyében (bi dhatihi), és Ő mindenhol ott van a tudásával": Az ilyen állítás egy tulajdonságot irányoz Allahnak vagy sem? És az a személy aki ilyen hitet jelent ki hitetlen (kafir) vagy nem?" Ő azt válaszolta: "A látható jelentése annak amit Ibn Abi Zayd mondott, irányt tulajdonít Allahnak, mert Ő különbséget tett Allah jelenléte a Trónon és az Ő jelenléte a teremtménye között. A második kérdést illetően: a helyesebb álláspont, hogy az aki hitet tart Allah irányában (elhelyezkedés) az nem deklarált hitetlenként, mert az Iszlám vallástudósai nem hoztak ilyen rendeletet az Iszlámon kívülinek, hanem ítéletet hoztak az öröklésről tőlük a muszlimoknak, muszlim földbe temetni őket, a vagyonuk és vérük sérthetetlenségéről, és a kötelességről hogy a hamvaik fölött imádkozzanak. Ugyanez igaz az újítások védelmezőire. Az emberek soha nem szüntették meg alkalmazni a szabályokat amelyek a muszlimokra vonatkoznak. Ne foglalkozzatok azzal, amit az egyszerű emberek mondanak a hitetlenségükről."
- Imam Nawawi (meghalt 676) mondta a Sharh al-muhadhdhab-ban: "Mondva lett: Hiszünk benne, hogy az Irgalmas a Trónja felett helyezkedik el, és mi nem tudjuk ennek a valóságát sem azt mit értettek ez alatt (la na`lamu haqiqata mi`na dhalika wa al-murada bihi), mialatt mi hisszük, hogy "Semmi sem hasonlít Őhozzá és hogy Ő magasztosabb messze felette a legmagasabb teremtett dolgoknak." Ez a Szelef iránya, legalábbis a többségé, és ez a legbiztonságosabb mert nem követeli meg az egyéntől, hogy ilyen kérdésekben kutakodjon."
- Ibn al-Hammam al-Hanafi (meghalt 681) mondta az al-Musayara-ban: "Kötelező hinni benne, hogy Allah a Trónján helyezkedik el, miközben elutasítunk bármilyen hasonlóságot a teremtményhez. Azt mondani, hogy az istiwa egy istila, megengedett, de nem kötelező, mivel nincsen erre vonatkozó bizonyíték… Azonban, ha tartani lehet attól, hogy a közemberek nem fogják megérteni az istiwa-t megfelelő kapcsolat vagy fizikai tulajdonság nélkül, és ők nem tagadják az előbbit, akkor nem ártalmas a megértésüket az istila irányába terelni, minthogy annak a használata és jelentése az istiwa-hoz megalapozott a nyelvben a költő mondásából: „Bishr meghódította (istawa `ala) Irakot" és "Amikor mi föléjük tornyosultunk és meghódítottuk őket (istawayna `alayhim)..."
- Shaykh `Abd al-Ghani al-Nabulusi's (meghalt 1143) kijelentését már idéztük: "Bárki aki hiszi, hogy Allah elterjed a Mennyeken és a földön, vagy hogy Ő egy test ami a Trónon ül, az egy hitetlen mégha Ő azt is gondolja, hogy ő egy muszlim."
- Al-Dhahabi visszautasította a "személyesen"fogalmat: "Nincs szükség erre a kifejezésre, és ez zavarja a lelket."
- Ibn Hajar is elutasította a kijelentést, hogy Allah a Trónon van "személyesen" mivel ugyanolyan abszurd, mint azt mondani hogy Ő mindenhol ott van:
A Mu`tazila közül néhányan azt állították, hogy Allah ott volt mindenhol a hadísz alapján: "Ha valamelyikőtök imában áll, ne köpjön maga elé, mert Allah vele szemben van" Ez bizonyított hanyagság, mert a hadísz kijelenti, hogy neki a lába alá kell köpnie, ami érvényteleníti az ő alapelvüket. A hadísz egy tagadást képez azoknak is akik azt mondják Allah a Trónon van "személyesen."
- Még Sulayman ibn `Abd Allah ibn Muhammad ibn `Abd al-Wahhab (meghalt 1817 CE), a Wahhabiya-alapító unokája is hitetlennek deklarált mindenkit aki a „személyesen” fogalmat használta arra vonatkozóan, hogy Allah valamilyen helyen van, legyen az egy hely vagy végtelen számú." Bárki aki hiszi vagy mondja: Allah személyesen is (bi dhatihi) van mindenhol vagy egy helyen: ő egy hitetlen (kafir). Kötelező kijelenteni, hogy Allah különbözik a teremtményektől, a Trónján helyezkedik el mód, hasonlóság és példa nélkül. Allah volt és nem volt egy hely sem, azután teremtett helyet és Ő Magasztos amilyen Ő volt mielőtt megalkotta a helyet.
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése