158,511 egyedi látogató
Raszulallah (saw) - al-Miradzs
Kedves gyermekeim, társaim az igazság útján: Ezen megemlékezés napjának okán, amikor a mi szeretett Prófétánk (saw) felemeltetett a mi Urunk jelenlétéhez, Allah töltse fel a szívünket az egység világosságával, a Kegyes Koránéval és a szeretett Prófétánk (saw) szeretetével.
Amin, bi hurmati laylatil miraj, Ta Ha wa Ya Sin.
Ezen áldott éjszaka alkalmával remélem 3 leckét fogunk megtanulni amit soha nem fogunk elfelejteni. Az egyik elbeszéli mi történt a mi szeretett Prófétánk (saw) felemelkedése előtt, egy hogy mi történt azalatt, és egy elbeszéli mi történt miután visszatért közénk ebbe a világba.
A kilencedik évben amikor Allah Kegyelméből az Univerzumra ki lett nyilatkoztatva a prófétaság, a Próféta (saw) egy csütörtökön ami Radzsab hónap 26-ra esett, a Kába sarkának közelében ült, imádkozva az Urához, hogy vezesse az emberiséget a megváltásra és igazságra. Egy másik sarokban az átkozott Abu Jahl, az Iszlám és Allah ellensége ült, beszélgetett másokkal, olyanokkal mint maga, hogy tervet szőjenek a Próféta és társai ellen. Amint meglátták Allah Küldöttét ráugrottak és átkozták és inzultálták őt. Lekicsinylően beszéltek vele, árvának, szegénynek, tanulatlannak, írástudatlannak hívták, mondták neki, hogy nincsenek magas rangú barátai és csak szegény és szerencsétlen emberek vannak körülötte. Azt mondták, ha egy Isten valaha úgy döntene, hogy valakit a Küldöttévé tesz, Ő egy gazdag, híres, arisztokrata, tanult és mélyen tisztelt embert választana közülük a barátaikkal és követőikkel akik olyanok mint saját maguk.
Honnan tudhattk volna, hogy amikor gúnyolódtak rajta, hogy árva, a Mindenható Allah tette őt árvává így amikor zsarnokoskodtak felette, bántották, és szükség idején amint az történt, ahelyett hogy az apja és anyja keblére borult volna, Őhozzá fordult. Tudták, hogy amikor írástudatlannak hívták, mert nem tanult egyetlen tanártól sem, hogy Allah Maga volt a tanára Aki megtanított neki mindent és jellemet, morált és jó viselkedést adott neki az Ő isteni tulajdonságaiból? Tudták, hogy amikor szegénynek hívták őt és a követőit, hogy ő büszke volt a szegénységére mert nem volt szüksége semmi másra, kivéve Allahot?
Amint elutasították és terrorizálták őt azon a napon és a követőit is terrorizálták előtte – mikor például az átkozott Ubayy ibn Khalaf hallott az Utolsó Ítélet Napjáról, amikor mindenkit visszahoznak az életbe, hogy számot adjon a cselekedeteiről, odajött hozzá és az ujjai között emberi csontokat zúzott porrá, és azt Allah Küldöttének az árcába fújta és rákiabált, "Az Urad fel fogja éleszteni ezt?" Ez volt az időszak amikor a Mindenható Allah megnyugtatta a Küldöttét és megáldott minket a szúra Ya Sin ájáival:
„Ne szomorítson hát el a beszédük. Bizony, Mi tudjuk, amit elrejtenek, és amit kinyilvánítanak.
Hát nem látja az ember, hogy egy csepp folyadékból teremtettük, és íme! Nyílt ellenszegülő.
Példákat állít nekünk, és elfeledkezik a saját teremtéséről. Azt mondja: „Ki fog életet adni a csontoknak, ha már elporladtak?”
Mondd: „Az fog életet adni nekik, aki először is létrehozta őket! És Ő minden teremtés Ismerője.”
Az, aki a zöld fából tüzet ad nektek, és íme! Abból gyújtotok tüzet.
Hát Ő, aki megteremtette az egeket és a földet, nem képes rá, hogy hasonlót teremtsen? De igen! Ő a Teremtő, a Tudó.
Az Ő parancsa, ha akar valamit, csak az, hogy azt mondja: „Legyél!”, és az lesz.
Magasztos hát Ő, Akinek a kezében minden dolog uralma van! És Hozzá fogtok visszatérni.”
(szúra Ya Sin: 76-83)
Amikor az átkozott Abu Jahl és a követői megtámadták és inzultálták Allah Küldöttét azon a napon, elutasítva a prófétaságát, Allah megerősítette a prófétai rangját, világosságot bocsátva rá és megnyugtatva őt amint az Ubayy ibn Khalaf inzultusánál történt és azt mondta:
„De Allah a Tanú arra, amit leküldött neked. Az Ő Tudásával küldte le, és az angyalok is tanúskodnak. És Allah elegendő tanú.”
(szúra Nisaa: 166)

Allah elküldte az Ő angyalát, Gábrielt, hogy meghívja a Küldöttét Magához, így láthatja és megtapasztalhatja mindazt ami ki lett neki nyilatkoztatva a hét mennyországban, és fölötte az Ura jelenlétében. És mindezt az (egész) éjszakai utazást átélte testtel és lélekkel, egy pillanat alatt, ami olyan rövid volt, hogy amikor visszatért az ágya még meleg volt, és a levél ami az útjában volt és elsodort még mindig rezgett.
Később is a Badri csatamezőn, amikor néhányan néztek szembe a sokaság zsarnokságával, Allah egy maréknyi homokot dobott az Ő Prófétájának keze által ami elvakította a hitetlenek seregét, akiknek a szeme már vak volt az igazság látására, és elküldte az angyalok seregeit, hogy a maréknyi hívőt győzelemre segítsék a hitetlenek felett.
Mindezek a támadások, fájdalom és szenvedés ami a Szeretett Prófétára méretett a sorsa annak, aki törekszik hogy közelkerüljön az igazsághoz, és a jutalmak, a kinyilatkoztatások, a megvilágosodás, az igazság, az isteni látomások, a Miradzs, a jutalmai a türelemnek, bizalomnak, hűségnek, őszinteségnek, amivel valaki szembenéz az ellenségeskedéssel körülötte és saját magában. Ez az első lecke amit meg kell tanulnunk és megtartanunk, abból ami a Szeretett Prófétánkkal (saw) történt a felemelkedése előtt.
Meglátogatva a hét mennyországot, a Paradicsomot, a Poklot és minden mást ott, Allah Küldötte az Igazság jelenlétéhez jött. És üdvözölte Őt, azt mondva: „attahiyyatu li-Llahi wa salawatu wat tayyibat," „Minden dícséret, áldás, istenszolgálat, jócselekedet és tiszta és gyönyörű dolog Allah-hoz tartozik." Erre minden univerzumok Ura azt válaszolta, „as-salamu 'alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatu Llahi wa barakatuhu," „Az Áldásom, Szeretetem és Könyörületem terád, Ó Próféta." A Próféta válaszolt, „as-salamu 'alayna wa'ala 'ibadiLlahis-salihin," „Ó Uram, hagyjuk, hogy mindez az áldás ne csak rám szálljon, hanem minden hívő szolgádra is." Amikor az angyalok és a mennyek minden lakója hallották ezt, mondták: „ash-hadu an la ilaha illa Llah, wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," „Tanúsítjuk,hogy nincs más isten csak Allah, és tanúsítjuk hogy Muhammad az Ő szolgája és küldötte."

Azután Allah panaszkodott a Prófétájának rólunk. Azt mondta, „Ó Ahmad, hogy van az hogy míg én nem kérem a népedtől a holnapi istenszolgálatot, ők ma akarják azt az ellátást Tőlem ami holnapra jár? Míg én nem adom másnak ami nekik jár, hogyan van az, hogy az ő cselekedeteik mindig másért vannak Énhelyettem? Miért van az, hogy míg Én nekik adom saját magukat és mindent amin élnek, és ők mindig hálásak mindenki másnak de nem Nekem? Miért van az, hogy engedelmeskednek másnak, de lázadnak ellenem? Nem nekik teremtettem a Poklot, hanem a hitetleneknek. Miért fognak ők is benne égni?”
Aztán Allah megkérdezte, "Ó Én Szerettem, milyen ajándékot hoztál nekem tőlük?"
Könnyekkel a szemében a Próféta (saw) azt mondta, "Két ajándékot hoztam Neked, Uram: az engedelmesség és istenszolgálat hiányát, és egy bűnnel és lázadással teli világot."
Allah mondta, "Megbocsátom nekik az istenszolgálat hiányát a Könyörületemmel ami mindent felölel, megbocsátom a bűneiket feléd való szeretetemből és a közbenjárásod végett, és elküldöm nekik a 'szalat' (ima) ajándékát amivel ők megemlékeznek Rólam, amivel talán meglesz az Ő saját felemelkedésük és velem lesznek, ahogy te velem vagy.”
A második lecke, amit remélünk megtanulni a Próféta (saw) tapasztalatából az Uránál tett látogatásból, Allah ajándékának igazi jelentése Muhammad (saw) népének. Ez az ajándék amit a Prófétánk (saw) a szeme világosságának hív. Ez a világosság amivel lát, és ez a világosság amin keresztül reményeink szerint mi is látunk. Bizonyosan mások látták Allah megnyilvánulását a szalat világosságában. Ali (raa) mondta, "Nem imádkozok egy Istenhez akit nem látok." Mivel ő mindig megtartotta az imáit, ő látta Allahot. Allah Küldötte (saw) azt mondja nekünk, hogy úgy végezzük el az imáinkat mintha látnánk Őt, még ha nem is látjuk, mert Allah biztosan lát minket. Allah azért küldte el nekünk ezt az ajándékot, hogy megemlékezzünk Róla, és azt mondja, "Emlékezzetek meg Rólam és Én is megemlékezek rólatok." Ezért az ima kommunikáció Allah és a szolgája között. Beszélgetés Allahhal. Amint a hadísz qudsziban Allah mondja, "Két részre osztottam az imát köztem és a szolgám között. A fele Hozzám tartozik és a fele hozzá. Minden amit a szolgám kér benne meg lesz adva neki."
A Megnyitó Fejezetben, a Szúra Fatiha-ban, amit mi minden rakában recitálunk, amikor azt mondjuk bismillah ir-rahman ir-rahim, Allah hallja és azt mondja, "A szolgám megemlékezik Rólam." Amikor mondjuk al-hamdu-li-Llahi Rabb il-'alamin, Ő azt mondja, "A jó szolgám dícsér Engem és tudja a helyét az Én univerzumomban." Amikor mondjuk ar-rahman ir-rahim, Ő azt mondja, "A szolgám reménykedik a Könyörületemben és Szánalmamban." Amikor mondjuk, maliki yawm id-din, azt mondja, "Az alázatos szolgám az Én kezembe helyezi magát és a dolgait." A Fatiha fele, ez a három vers Allahhoz tartozik.
Amikor mondjuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, „Egyedül Téged szolgálunk és kizárólag Hozzád fordulunk segítségért", ezek a szavak az igazi kapcsolat a Teremtő és a teremtménye közt, az Úr és a szolgája közt. Ez az amikor a Legbőkezűbb azt mondja, "Bármit amit a szolgám kér, meglesz!"
Amikor mondjuk, ihdinas sirat al-mustagim, "Vezérelj minket az Egyenes Útra," a Szeretett Prófétád útjára, és sirat alladhina an 'amta 'alayhim, "Azok útjára, akikkel szemben Te könyörületet gyakoroltál, ghayri maghdubi 'alayhim wa lad-dalin, "nem azokéra, akiket haragvásod sújt, sem pedig a tévelygőkére!" A Mindenható Allah mondja, "Ezek a szolgám szavai könyörögve Hozzám. A szolgám őszinte a kívánságaiban.”

Amint a Korán Megnyitó Fejezetének első fele Allahhoz tartozik, Ő odaadta a másik felét az Ő szolgáinak. Benne Ő beszél hozzánk. Megemlékezünk Róla és Ő is megemlékezik rólunk. Mi kérjük Őt és Ő ad. Ő ad mi pedig elvesszük. Allah mondja egy hadísz qudsziban, "Én annak a társa vagyok aki megemlékezik rólam." Hacsak a szív szeme nem vak, hogy tudja valaki nem meglátni a társát?
De mégha a személy szívének a látása el is van zárva, képzelje el Őt, hangolja a füleit, hogy meghallja Őt és hallja az angyalokat akik körülötte vannak amikor végzi az istenszolgálatát. Amikor egy hívő egyedül végzi az imáját ,ő akkor egy imám, ahogy azt megerősítették egy hadíszban, hogy az angyalok mögötte állnak elvégezve az imáikat. Ő az imám az angyaloknak, és mikor mondja sami'aLlahu li-man hamidah, "Allah hallja azt aki dícséri őt," ő nemcsak mágában beszél, de mondja az angyaloknak is akik vele imádkoznak, hogy Allah hallja őket. Azonban nem ő az aki beszél, hanem Allah őáltala, az angyalok válaszáért Rabbana lakal-hamd, "Mi Urunk tiéd a dicsőítés."
Ahogy Allah beszél azon keresztül aki az imáját végzi és az angyalok hallják és válaszolnak, az igaz musalli, az őszinte hívő abban az állapotban van, hogy őmaga is Allah egy küldötte. Tehát ismerd fel a helyzetedet amikor az Urad jelenlétében vagy hallgasd a hangod amikor Allah szavai megszólalnak rajtad keresztül, hallgasd a könyörgéseket Allahhoz és az Ő válaszait neked. Az aki süket és vak az nincs az Urával az istenszolgálataiban, az nem végzi el az istenszolgálatait - de reméli, gyakorolja, dolgozik rajta és reménykedik, hogy egy nap így csinálja.
Csakugyan ez a tökéletes imája a tökéletes embernek. Allah mondja a Koránban, hogy minden rossz és bűn elvétetik attól aki elvégzi az imáit. Azonban nem csak hogy folytatjuk a rosszcselekedetek megtételét az életben, de még amikor imádkozunk, az eszünk akkor is máshol jár, talán azért mert nem tudjuk a valós értékét és eddig nem tettünk erőfesztéseket hogy megtanuljuk.
A szalat az ami az értéktelenségünkből a valódi létezésre hoz minket. Minden változás, a teremtés eseménye mozgáson keresztül történik ami mozgás a semmiből a létezésbe vagy a rosszabbtól a jobb felé.
A szalat tartalmaz minden lehetséges mozgást - egyenes, szögletes, és hajlékony és felfelé mozgó, horizontális és lefelé irányuló. Az első mozdulat, egyenes és emelkedő, mutatja az embert Allah végső teremtményét, akit Ő a saját tulajdonságainak és megjelenéseinek a képére teremtett mint a teljes kozmosz mikrokozmoszát. Az embert a legszebb formájában teremtette meg. Aztán lehozta ő(ke)t a legrosszabb legrosszabbikára hogy újra felemelkedjen a legjobbra.
A második mozdulat az imában a ruku, egy szögletes vízszintes mozdulat, az állat szimbóluma az emberben. A harmadik mozdulat, a leborulás ívelt lefelé irányuló mozgása a növényi szimbóluma az embernek. Növényi, állati és emberi mozdulat, míg az ásvány az emberben, a föld amely visszatér a földbe nem mozdul magától.
Ezen az istenileg kinyilatkoztatott mozgássoron keresztül, felismerhető és érezhető, hogy mi reméljük, hogy a bennünk lévő növényi mozdulat állattá fejlődik, ami emberré fordul, aki a felemelkedést fogja keresni az Urához. Amint mi mozgunk Felé, Ő szalad hozzánk. Amint mi imádkozunk Hozzá, Ő és az Angyalai imádkoznak értünk. Így az ima tőlünk Neki és Tőle nekünk, megosztott és egyesül. Az ajándék amit a Prófétánk (saw) felemelkedésekor küldött nekünk egy eszköz, hogy felemeljük magunkat Őhozzá.
A harmadik megtanulandó lecke a Miradzs után történtekből ered. Amikor a Prófétánk elmondta amit látott és látott, a hitetlenek és néhány hívő sem hitt neki. Sok muszlim elhagyta a vallását. Amilyen gyorsan értesült róla, Abu Jahl elrohant Abu Bakr as-Siddiq házához, aki még nem értesült a Miradzsról. Azt mondta, "Ó Abu Bakr, hallottad amit a barátod Muhammad mond? Azt állítja, hogy múlt éjszaka, egy pillanatban, Jeruzsálembe ment Mekkából és onnan a mennyekbe, és hihetetlen furcsa dolgokat látott. Elhiszed ezt?”
Abu Bakr (raa) azt mondta, "Ó Abu Jahl, ezt kitaláltad vagy Muhammad csakugyan ezt mondja?” Abu Jahl válaszolt, "Hogyan tudna egy olyan intelligens ember mint én kitalálni egy ilyen irracionális, logikátlan, nevetséges történetet? Muhammad, akinek én hibásan adtam az al-Amin - a megbízható – címet, mondta azt." Abu Bakr azt mondta, "Ebben az esetben, elhiszem minden szavát. Nincs egy szemernyi kétség sem. Ő csak az igazságot mondja ami az Igazságtól jön.”
„És az, aki elhozta az Igazságot és akik hittek benne,ők azok, akik istenfélők.”
(szúra Zumar: 33)
Bizony Abu Jahl intelligens volt. Neki evilági intelligenciája volt, amit eltorzított az egójával egy illúzióvá ami csak számára volt igaz. Ezzel az intelligenciával megítélve, senki sem képes egy pillanat alatt Mekkából Medinába és onnan Jeruzsálembe menni, onnan a hét mennyországba és azon túl az isteni birodalomba és beszélni 90000 szót Allahhal és visszatérni - és ezt fizikálisan nem álomban.
Abu Jahl Abu Bakr házától a Próféta (saw) házáig szaladt és tesztelte Őt azzal, hogy kérte álljon fel, amit a mi kedves Prófétánk (saw) meg is tett. Aztán megkérte, hogy emelje fel az egyik lábát, amit a Próféta (saw) megtett. De amikor ő azt kérte, hogy emelje fel a másik lábát is amin áll, a Próféta (saw) azt mondta: "Ó Abu Jahl, nehogy elessek."
Allah ellensége gúnyosan elmosolyodott és azt mondta, "Te, aki nem tudsz egy ujjhosszúságnyi távolságra a föld felett állni, azt állítod hogy a hét mennyországon túlra mentél!"
A Próféta (saw) azt válaszolta, "Nem mondtam, hogy mentem. Azt mondtam Allah vitt.”
Abu Bakr is intelligens volt, de az ő intelligenciája nem olyan volt amelyik Allah hatalmát egy árus mérlegével mérte. Megértette és hitt is a felemelkedésben, úgymint Allah létezésében, mindenben ami körülötte és benne volt, az igazságnak való alávetés megvilágosodásával.
Az utolsó lecke: Lehet, hogy nem látjuk az evilág illúzióit, az egónk képzelgéseit, a sátán kísértéseit, mint igazságot. Lehet, hogy nem gondolunk a világra ezer darabban mint egy tükör és magunkra ezer "Én-ként", amint az egyik ellentmond a másiknak. Lehet nem képzeljük az istenit a világi agyunk mértékeivel, mert ebben az esetben egy "Én" elutasítja a másikat, egy gondolat megcáfolja a másikat, és kétségben, zavarodottságban és elutasításban maradunk. Lehet hogy látjuk az egységet mindenben és mindenkiben és a Teremtő megnyilvánulását a teremtményben az isteni világossággal - ami bennünk van, de eltakarja az egónk 70000 fátyla.
Amin, bi-hurmati sayyid il-mursalin Ta Ha wa Ya Sin.

Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu

Sejk Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése